PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY A JAKÝCHKOLI SLUŽEB SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. TYTO PODMÍNKY REGULUJÍ POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK, VŠECH ZDE PUBLIKOVANÝCH MATERIÁLŮ A NAŠICH SLUŽEB.

Poslední aktualizace: 14. června 2013

Všeobecné informace

Tyto webové stránky (kromě připojených stránek) (dále jen „stránky“) vlastní a spravuje společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (dále jen „SPD“), což je společnost založená ve Švýcarsku. Jsou provozovány v zastoupení společnosti SPD třetími osobami. Společnost SPD může dle svého uvážení v některých zemích navíc poskytovat určité služby (např. provozovat linku Careline) (dále jen „služby“). Dostupnost a náplň služeb se liší podle jednotlivých zemí. Tyto podmínky použití platí také pro kanál Clearblue na webu youtube.com a veškeré odkazy na stránky zahrnují také tento kanál.

Jakmile si zobrazíte tyto stránky a zpřístupníte si jakékoli služby, přijímáte tyto podmínky použití v aktuálním znění, které je příležitostně zveřejněno v této části stránek. Tyto podmínky byste měli pravidelně kontrolovat, protože se mohly od poslední návštěvy změnit. Na služby se mohou vztahovat další podmínky.

Stránky a služby jsou přístupné z mnoha zemí po celém světě. Protože zákony těchto zemí se mohou od těch ve Švýcarsku lišit, vyjadřujete přístupem na stránky a ke službám, že k těmto podmínkám použití přijímáte dále skutečnost, že na všechny záležitosti vyplývající z nebo vztahující se k použití a obsahu těchto stránek a služeb se budou řídit výhradně švýcarskými zákony. Také ve vztahu k těmto záležitostem souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí soudů v Ženevě ve Švýcarsku. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky ani služby.

Dostupnost výrobků

Jakýkoli odkaz na výrobek nebo službu, na této stránce nebo při poskytování služeb, nepředstavuje nabídku k prodeji nebo k dodávce daného výrobku nebo služby. Na této stránce mohou být odkazy na výrobky, které v dané zemi ještě nebyly registrovány nebo schváleny. Obraťte se na svého lékárníka, aby vás informoval o dostupnosti výrobků ve vaší zemi. Konkrétní radu týkající dostupnosti a vhodnosti jakéhokoli konkrétního výrobku nebo služby je třeba vyhledat ještě před nákupem. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci.

Omezení odpovědnosti

Stránky, všechny zde obsažené informace i související materiály a všechny informace a související materiály, jež jsou součástí libovolných služeb, jsou poskytovány „tak jak jsou“, tj. pouze pro všeobecné informační účely. Na tyto informace a materiály by se nemělo spoléhat za žádným konkrétním účelem a neposkytujeme žádnou záruku ani nepřijímáme žádný závazek, výslovné nebo předpokládané, že tyto informace jsou přesné, aktuální, úplné, adekvátní nebo vhodné. Při vyhodnocování informací poskytovaných prostřednictvím našich stránek a služeb byste měli používat svůj vlastní úsudek a při používání těchto informací přijímáte riziko, že nemusí být přesné, aktuální, úplné, adekvátní nebo vhodné pro vaše potřeby a požadavky.

HLEDÁTE-LI LÉKAŘSKOU POMOC, VŽDY SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA A PŘED POUŽITÍM JAKÉHOKOLI VÝROBKU SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE INFORMACE NA OBALU A PŘÍBALOVÝ LETÁK. ŽÁDNÉ INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE, V MATERIÁLECH A/NEBO SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ SPD, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI A JEJICH EXTERNÍMI DODAVATELI NEJSOU ZAMÝŠLENY JAKO NÁHRADA LÉKAŘSKÉ POMOCI NEBO LÉKAŘSKÉHO VYŠETŘENÍ KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKEM. Společnost SPD a její pobočky nepraktikují medicínu ani neposkytují zdravotnické služby či pomoc. 

Společnost SPD a přidružené společnosti, ani její výkonní pracovníci, zaměstnanci či zástupci nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo výdaje vzniklé z jakéhokoli přístupu k těmto stránkám nebo z jejich použití, z jakýchkoli informací nebo materiálů v nich obsažených, nebo jakýchkoli připojených stránek a jakýchkoli služeb, včetně mimo jiné jakékoli ztráty zisku, nepřímé, náhodné, následné či související škody (i když společnost SPD a přidružené společnosti, její výkonní pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci byli poučeni o možnosti takové škody).

Společnost SPD si vyhrazuje právo učinit jakékoli změny či úpravy stránek a/nebo služeb, a/nebo zrušit přístup ke stránkám či službám, kdykoli to společnost SPD uzná za vhodné, a to bez předchozího upozornění. Stránky a/nebo služby nemusí být vždy dostupné z důvodu selhání sítě, softwaru, hardwaru či poruch na straně externího dodavatele, případně z důvodu aktualizace nebo vývoje. Společnost SPD nenese odpovědnost za to, že stránky a/nebo služby nejsou vždy dostupné, včetně např. odpovědnosti za případné škody vzniklé v důsledku takové nedostupnosti.

Právo společnosti SPD použít obsah získaný od uživatele

V některých částech stránek můžete být vyzváni, abyste nahráli nebo sdíleli své osobní údaje (jméno, bydliště, e-mail, telefon, zdravotní informace, datum narození atd.), příběhy, obrázky, know-how, připomínky, nápady, otázky, metody apod. (dále jen „obsah“).

Tímto sdílením souhlasíte s bezplatným neomezeným celosvětovým používáním tohoto obsahu ze strany společnosti SPD, jejích přidružených společností a jí určených třetích stran, a jeho zařazením na stránky nebo do jakýchkoli jiných materiálů v libovolném formátu (digitální, tisk, sociální média atd.) pro reklamní a jiné účely.

Společnost SPD a přidružené společnosti mají právo, podle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění a bez omezení, použít, nepoužít, odstranit, smazat, distribuovat, zveřejnit, kopírovat, modifikovat, upravovat, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat a přeložit celý obsah nebo jeho části a pověřovat ostatní, aby učinili totéž. Dále má společnost SPD právo využívat bezplatně jakékoli nápady, koncepty, know-how, návrhy či metody obsažené v takovém obsahu nezávisle na účelu využití, včetně např. vývoje, výroby, návrhu a uvádění výrobků a jiných předmětů obsahujících tyto myšlenky, koncepty, know-how, návrhy nebo metody na trh.

Pokud byste odvolali svůj souhlas, platí to pouze následně poté, co společnost SPD obdrží vaše odvolání souhlasu, pro veškeré budoucí použití obsahu, kromě veškerých materiálů vytvořených a předaných před odvoláním.

Společnost SPD příležitostně aktualizuje obsah stránek. Společnost SPD si vyhrazuje právo vybrat takový obsah, který považuje za nejvhodnější pro zveřejnění, ale nemůže nabídnout žádnou záruku, že vámi poskytnutý obsah bude uveden do užívání a že bude na stránkách nebo jinde dostupný pro zobrazení.

Při žádosti o služby (např. linka Careline) můžete být vyzváni, abyste sdělili své osobní údaje, jako je jméno, bydliště, e-mail, telefon, zdravotní údaje, datum narození atd. (dále jen „údaje pro služby“). Sdílením údajů pro služby souhlasíte s tím, že společnost SPD, přidružené společnosti a třetí strany použijí tyto údaje pro splnění vašeho požadavku. Kromě toho můžete být při požadování služby také vyzváni, abyste sdíleli obsah, což máte možnost přijmout, nebo odmítnout bez jakéhokoli dopadu na požadované služby. Pokud budete souhlasit se sdílením obsahu, platí výše uvedené podmínky, které se týkají obsahu.

Jednání uživatele

Použitím stránek a služeb souhlasíte s tím, že veškeré vámi poskytnuté informace budou pravdivé a přesné. Předložení jakýchkoli nevyžádaných informací, jako jsou například dotazy, připomínky nebo návrhy, a to buď prostřednictvím těchto stránek, nebo jiným způsobem, nebude považováno za důvěrné. Společnost SPD a přidružené společnosti nemají v souvislosti s takovýmito informacemi vůči vám žádnou povinnost.

Souhlasíte s tím, že vámi poskytnutý obsah nebude porušovat práva jakékoli jiné osoby, ani nebude obsahovat hanlivý, pomlouvačný, obscénní nebo nezákonný materiál. Veškerý obsah zveřejněný na našich stránkách může být monitorován. Společnost SPD si vyhrazuje právo okamžitě odstranit jakýkoli obsah, který je, na základě rozumného uvážení, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, podvodný, porušující práva jakékoli osoby, je nenávistný nebo jinak závadný či nezákonný na základě platných právních předpisů.

Práva k duševnímu vlastnictví

Copyright ©2008–2013 SPD. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví ve veškerém textu, obrázcích, grafice, zvuku, softwaru, obecném vzhledu a dalších materiálech na těchto stránkách a v kterémkoli materiálu společnosti SPD jsou vlastnictvím společnosti SPD a přidružených společností (s výjimkou jakéhokoli označeného obsahu třetích stran) nebo jsou použity se svolením příslušného vlastníka.

Tyto stránky můžete procházet a reprodukovat úryvky (s výjimkou jakéhokoli označeného obsahu třetích stran) formou tisku, stahováním na pevný disk a distribucí jiným lidem pro osobní nekomerční domácí použití. Takové využívání musí být ve všech případech pouze pro informační účely a výše uvedené upozornění týkající se autorských práv musí být uvedeno ve všech reprodukcích s odkazem na tyto podmínky použití.

Žádná reprodukce jakékoli části těchto stránek nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být modifikována nebo zahrnuta do jakékoli jiné práce nebo publikace, ať už v tištěné podobě nebo elektronicky, včetně zveřejnění na jiných stránkách.

Z ničeho na těchto webových stránkách nelze vyvozovat udělení, ať už implikací, prostřednictvím zákonné překážky či jinak, jakéhokoli práva či oprávnění užívat jakákoli autorská práva, patenty, ochranné známky, loga a servisní známky společnosti SPD. Společnost SPD chrání svá práva k duševnímu vlastnictví v souladu s platnými právními předpisy.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky, servisní známky a loga zobrazené na stránkách jsou buď vlastněny, nebo používány na základě licence společností SPD a přidruženými informacemi a všechna práva jsou vyhrazena. Bez jakéhokoli omezení to zahrnuje název „SPD“, logo, názvy výrobků včetně PERSONA®, Clearblue®, Clearplan®, Conception Indicator™, Intima™ a Wish for a Baby™ (také známý jako Kinderwunsch™ a Envie d'un Bébé™). Neoprávněné použití jakékoli ochranné známky, servisní značky nebo loga je přísně zakázáno.

Připojené stránky

Na různých místech našich stránek může být zobrazen automatický odkaz na internetové stránky třetích stran, které se vztahují ke konkrétnímu aspektu na našich stránkách. Toto neznamená, že společnost SPD je propojena s těmito stránkami či jejich vlastníky, nebo že je propaguje. Společnost SPD sice doufá, že tyto stránky pro vás budou zajímavé, ale společnost SPD a přidružené společnosti, ani nikdo z jejích výkonných pracovníků, zaměstnanců a zástupců nenese žádnou odpovědnost za stránky třetích stran, za zde obsažené informace a ani za jejich dostupnost.

Informace o vás a vašich návštěvách stránek a služeb

Vaše údaje zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich stránek a služeb souhlasíte s takovým zpracováním a využitím vašich informací, včetně osobních údajů, v souladu s těmito zásadami.

Viry, hackování a další přestupky

Nesmíte zneužívat naše stránky k zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiných materiálů, které jsou zlovolné nebo technologicky škodlivé. Nesmíte se pokusit o získání neoprávněného přístupu na naše stránky nebo jakýkoli server, do počítače nebo databáze připojeným k našim stránkám.

Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu. Jakékoli takové porušení nahlásíme příslušným orgánům a těmto orgánům odhalíme vaši identitu. V případě takovéhoto porušení bude vaše právo na používání našich stránek okamžitě zrušeno.

Společnost SPD, přidružené společnosti a externí poskytovatelé neodpovídají za jakékoli ztráty či škody způsobené útokem typu „distributed-denial-of-service“ (šířené odmítnutí služby), viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné vlastnické materiály v důsledku využívání našich stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na našich stránkách či na jakékoli připojené internetové stránce.

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek používání považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, pak toto ustanovení bude odděleno a odstraněno bez ovlivnění vymahatelnosti zbývajících ustanovení.

Na koho se obrátit

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy týkající se těchto podmínek použití nebo zásad ochrany osobních údajů, chtěli byste nahlásit jakékoli porušení podmínek použití nebo zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, pište na adresu SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švýcarsko, nebo pošlete e-mail společnosti SPD na adresu privacy@spdspark.com.

Máte-li dotazy týkající se některého výrobku, kontaktujte linku Careline. Tato služba je spravována přidruženou společností SPD, SPD Development Company Limited ve Spojeném království. Kontaktní údaje na linku Careline jsou uvedeny na našich stránkách v kontaktech pro vaši zemi. Připravte si prosím číslo šarže z obalu výrobku. Hovory na linku Careline mohou být monitorovány nebo zaznamenávány za účelem zvýšení kvality a vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, jak je uvedeno výše.

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.