Podmínky použití

PŘED POUŽITÍM STRÁNKY SPOLEČNOSTI SPD A JAKÝCHKOLI SLUŽEB SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ. TYTO PODMÍNKY REGULUJÍ POUŽITÍ STRÁNEK SPOLEČNOSTI SPD, VŠECH ZDE PUBLIKOVANÝCH MATERIÁLŮ A NAŠICH SLUŽEB.

Poslední aktualizace 19. prosince 2017

Všeobecné informace

Tyto webové stránky (kromě připojených stránek) (dále jen „stránky“) vlastní a spravuje společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (dále jen „SPD“) založená ve Švýcarsku. Jsou provozovány v zastoupení společnosti SPD třetími stranami, včetně společnosti Aptum Hosting. Společnost SPD může dle svého uvážení v některých zemích navíc poskytovat určité služby (např. naši zákaznickou linku podpory, Careline) (dále jen „služby“). Dostupnost a náplň služeb se liší podle jednotlivých zemí. Tyto podmínky použití platí také pro kanál Clearblue na webu www.youtube.com a veškeré odkazy na stránky zahrnují také tento kanál.

Jakmile si zobrazíte tyto stránky a zpřístupníte si jakékoli služby, přijímáte tyto podmínky použití v nejaktuálnějším znění, které je průběžně zveřejňováno v této části stránek. Tyto podmínky použití byste proto měli pravidelně kontrolovat, protože se mohly od poslední návštěvy změnit. Na služby se mohou vztahovat další podmínky.

Stránky a služby jsou přístupné z mnoha zemí po celém světě. Protože zákony těchto zemí se mohou od zákonů ve Švýcarsku lišit, vyjadřujete přístupem na stránky a ke službám, že k těmto podmínkám použití přijímáte dále skutečnost, že všechny záležitosti vyplývající z nebo vztahující se k použití a obsahu těchto stránek a služeb se budou řídit výhradně švýcarskými zákony. Také ve vztahu k těmto záležitostem souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí soudů v Ženevě ve Švýcarsku. Pokud s těmito podmínkami použití nesouhlasíte, nepoužívejte naše stránky ani služby.

Dostupnost výrobků

Jakýkoli odkaz na výrobek nebo službu, na této stránce nebo při poskytování služeb, nepředstavuje nabídku k prodeji nebo k dodávce daného výrobku nebo služby. Na této stránce mohou být odkazy na výrobky, které v dané zemi ještě nebyly registrovány nebo schváleny. Obraťte se na svého lékárníka, aby vás informoval o dostupnosti výrobků ve vaší zemi. Konkrétní radu týkající se dostupnosti a vhodnosti jakéhokoli konkrétního výrobku nebo služby je třeba vyhledat ještě před nákupem. Obrázky výrobků jsou pouze pro ilustraci.

Omezení odpovědnosti

Stránky, všechny zde obsažené informace i související materiály a všechny informace a související materiály, jež jsou součástí libovolných služeb, jsou poskytovány „tak jak jsou“, tj. pouze pro všeobecné informační účely. Na tyto informace a materiály by se nemělo spoléhat za žádným konkrétním účelem a neposkytujeme žádné ručení a záruku ani nepřijímáme žádné závazky, výslovné nebo předpokládané, že tato stránka, všechny informace a související materiály obsažené na stránce a všechny informace a související materiály, jež jsou součástí libovolných služeb, jsou přesné, aktuální, úplné, adekvátní nebo vhodné. Při vyhodnocování všech informací a souvisejících materiálů poskytovaných prostřednictvím našich stránek a služeb byste měli používat svůj vlastní úsudek a při používání těchto informací a souvisejících materiálů přijímáte riziko, že nemusí být přesné, aktuální, úplné, adekvátní nebo vhodné pro vaše potřeby a požadavky.

HLEDÁTE-LI LÉKAŘSKOU POMOC, VŽDY SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA A PŘED POUŽITÍM JAKÉHOKOLI VÝROBKU SI NEJDŘÍVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE INFORMACE NA OBALU A PŘÍBALOVÝ LETÁK.  ŽÁDNÉ INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE, V MATERIÁLECH A/NEBO SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ SPD, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI A JEJICH EXTERNÍMI DODAVATELI NEJSOU ZAMÝŠLENY JAKO NÁHRADA LÉKAŘSKÉ POMOCI NEBO LÉKAŘSKÉHO VYŠETŘENÍ KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKEM.  Společnost SPD a její pobočky nepraktikují medicínu ani neposkytují zdravotnické služby či pomoc. 

Společnost SPD a přidružené společnosti, ani její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci či zástupci nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu nebo výdaje vzniklé z jakéhokoli přístupu k těmto stránkám nebo z jejich použití, z jakýchkoli informací nebo materiálů v nich obsažených, nebo jakýchkoli připojených stránek a jakýchkoli služeb, včetně mimo jiné jakékoli ztráty zisku, nepřímé, náhodné či následné škody nebo represivní náhrady škody (i když společnost SPD a přidružené společnosti, její vedoucí, výkonní pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci byli poučeni o možnosti takové škody).

Společnost SPD si vyhrazuje právo učinit jakékoli změny či úpravy stránek a/nebo služeb, a/nebo zrušit přístup ke stránkám či službám, kdykoli to společnost SPD uzná za vhodné, a to bez předchozího upozornění. Stránky a/nebo služby nemusí být vždy dostupné z důvodu selhání sítě, softwaru, hardwaru či poruch na straně externího dodavatele, případně z důvodu aktualizace nebo vývoje. Společnost SPD nenese odpovědnost za to, že stránky a/nebo služby nejsou dostupné kdykoli nebo po jakoukoli dobu, včetně např. odpovědnosti za případné škody vzniklé v důsledku takové nedostupnosti.

Odškodnění

Souhlasíte, že odškodníte, budete hájit a zprostíte společnost SPD, její vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce odpovědnosti za všechny ztráty, výdaje, škody a náklady, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, vyplývající z toho, že jste jakkoli porušili tyto podmínky použití a/nebo použili tuto stránku (včetně nedbalého nebo protiprávního jednání).

Právo společnosti SPD použít obsah získaný od uživatele

Když nahráváte nebo sdílíte osobní údaje (například jméno, bydliště, e-mail, telefon a datum narození), příběhy, obrázky, know-how, připomínky, nápady, otázky, návrhy (dále jen „obsah“) na kanálech sociálních médií řízených společností SPD, které zahrnují facebookovou stránku Clearblue®, účet Clearblue® na Twitteru a účet Clearblue® na Instagramu („kanály sociálních médií“), souhlasíte s bezplatným neomezeným celosvětovým používáním tohoto obsahu ze strany společnosti SPD, jejích přidružených společností a jí určených třetích stran, a jeho zařazením na stránky nebo do jakýchkoli jiných materiálů v libovolném formátu (digitální, tisk, sociální média atd.) pro reklamní a jiné účely.

Společnost SPD a přidružené společnosti mají právo, podle vlastního uvážení, bez předchozího upozornění a bez omezení, použít, nepoužít, vymazat, distribuovat, kopírovat, modifikovat, upravovat, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat a přeložit celý obsah nebo jeho části a pověřovat ostatní, aby učinili totéž. Dále má společnost SPD právo využívat bezplatně jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo návrhy obsažené v takovém obsahu pro jakékoli účely, včetně např. vývoje, výroby, návrhu a uvádění výrobků a jiných předmětů obsahujících tyto myšlenky, koncepty, know-how nebo návrhy na trh.

Pokud byste odvolali svůj souhlas s jakýmkoli budoucím využitím obsahu, bude to platit až poté, co společnost SPD obdrží vaše odvolání souhlasu. Nedotkne se to jakýchkoli materiálů vytvořených a předaných před odvoláním.

Společnost SPD si vyhrazuje právo vybrat takový obsah, který považuje za nejvhodnější pro zveřejnění, a nemůže nabídnout žádnou záruku, že vámi poskytnutý obsah bude uveden do užívání a bude dostupný pro zobrazení na kanálu sociálních médií.

Při žádosti o služby (např. linku Careline) můžete být vyzváni, abyste sdělili své osobní údaje, jako je jméno, bydliště, e-mail, telefon, informace o zdravotním stavu, datum narození atd. (dále jen „údaje pro služby“). Sdílením údajů pro služby souhlasíte s tím, že společnost SPD, přidružené společnosti a třetí strany použijí tyto údaje pro služby ke splnění vašeho požadavku. Kromě toho můžete být při požadování služeb také vyzváni, abyste sdíleli obsah, což máte možnost odsouhlasit nebo odmítnout bez jakéhokoli dopadu na požadované služby. Pokud budete souhlasit se sdílením obsahu, platí výše uvedené podmínky, které se týkají obsahu.

Jednání uživatele

Použitím stránek a služeb souhlasíte s tím, že veškeré vámi poskytnuté informace budou pravdivé a přesné. Předložení jakýchkoli nevyžádaných informací, jako jsou například dotazy, připomínky nebo návrhy, a to buď prostřednictvím těchto stránek, nebo jiným způsobem, nebude považováno za důvěrné. Společnost SPD a přidružené společnosti nemají v souvislosti s takovýmito informacemi vůči vám žádnou povinnost.

Souhlasíte s tím, že vámi poskytnutý nebo zveřejněný obsah nebude porušovat práva jakékoli jiné osoby ani nebude obsahovat hanlivý, pomlouvačný, obscénní nebo nezákonný materiál. Veškerý obsah zveřejněný na kanálech sociálních médií může být monitorován. Společnost SPD si vyhrazuje právo okamžitě odstranit jakýkoli obsah, který podle jejího odůvodněného názoru obsahuje materiál, který je hanlivý, pomlouvačný, obscénní, podvodný, porušuje práva jakékoli osoby, je nenávistný nebo jinak závadný či nezákonný na základě platných právních předpisů.

Práva k duševnímu vlastnictví

Copyright © 2017 SPD. Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví ve veškerém textu, obrázcích, grafice, zvuku, softwaru, obecném „vzhledu a vnímání“ a dalších materiálech na těchto stránkách a v kterémkoli materiálu společnosti SPD jsou vlastnictvím společnosti SPD a jejích přidružených společností (s výjimkou jakéhokoli označeného obsahu třetích stran) nebo jsou použity se svolením příslušného vlastníka.

Tyto stránky můžete procházet a reprodukovat úryvky (s výjimkou jakéhokoli označeného obsahu třetích stran) formou tisku, stahováním na pevný disk a distribucí jiným lidem pro osobní nekomerční domácí použití. Takové využívání musí být ve všech případech pouze pro informační účely a výše uvedené upozornění týkající se autorských práv musí být uvedeno ve všech reprodukcích s odkazem na tyto podmínky použití.

Žádná reprodukce jakékoli části těchto stránek nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být modifikována nebo zahrnuta do jakékoli jiné práce nebo publikace, ať už v tištěné podobě nebo elektronicky, včetně zveřejnění na jiných stránkách.

Z ničeho na těchto stránkách nelze vyvozovat udělení, ať už implikací, prostřednictvím zákonné překážky či jinak, jakéhokoli práva či oprávnění užívat jakákoli autorská práva, patenty, ochranné známky, loga a servisní známky společnosti SPD. Společnost SPD chrání svá práva k duševnímu vlastnictví v souladu s platnými právními předpisy.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky, servisní známky a loga zobrazené na těchto stránkách jsou buď vlastněny, nebo používány na základě licence společností SPD a přidruženými společnostmi a všechna práva jsou vyhrazena. Bez jakéhokoli omezení to zahrnuje název „SPD“, logo a názvy výrobků včetně Clearblue®, Persona®, Accu-Clear® Crystal Clear® a Fact Plus®. Neoprávněné použití jakékoli ochranné známky, servisní značky nebo loga je přísně zakázáno.

Připojené stránky

Na různých místech našich stránek může být zobrazen automatický odkaz na internetové stránky třetích stran, které se vztahují ke konkrétnímu aspektu na našich stránkách. Toto neznamená, že společnost SPD je propojena s těmito stránkami či jejich vlastníky, nebo že je schvaluje. Společnost SPD sice doufá, že tyto stránky pro vás budou zajímavé, ale společnost SPD a přidružené společnosti, ani nikdo z jejích vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a zástupců nenese žádnou odpovědnost za stránky třetích stran, za zde obsažené informace a ani za jejich dostupnost.

Informace o vás a vašich návštěvách stránek a služeb

Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Používáním našich stránek a služeb souhlasíte s takovým zpracováním a využitím vašich informací, včetně osobních údajů, v souladu s těmito zásadami.

Když navštívíte naše stránky, používáme soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací, včetně vaší IP adresy, webových stránek, které navštívíte, a odkazů, na které kliknete, data a času vašeho vstupu na naše stránky, typu použitého webového prohlížeče a stránek, ze kterých se připojujete. Soubory cookie můžete odstranit a odmítnout ve vašem webovém prohlížeči.  O souborech cookie se také můžete dozvědět víc na naší stránce Zásady používání souborů cookie.

Viry, hackování a další přestupky

Nesmíte zneužívat naše stránky k zavádění virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiných materiálů, které jsou zlovolné nebo technologicky škodlivé. Nesmíte se pokusit o získání neoprávněného přístupu na naše stránky nebo na jakýkoli server, do počítače nebo databáze připojeným k našim stránkám.

Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu. Jakékoli takové porušení nahlásíme příslušnému orgánu a tomuto orgánu odhalíme vaši identitu. V případě takovéhoto porušení bude vaše právo na používání našich stránek okamžitě zrušeno.

Společnost SPD, naše přidružené společnosti a externí poskytovatelé neodpovídají za jakékoli ztráty či škody způsobené útokem typu „distributed-denial-of-service“ (šířené odmítnutí služby), viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné vlastnické materiály v důsledku využívání našich stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na našich stránkách či na jakékoli připojené internetové stránce.

Oddělitelnost

Pokud je některé ustanovení těchto podmínek používání považováno za protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, pak toto ustanovení bude odděleno a odstraněno bez ovlivnění vymahatelnosti zbývajících ustanovení.

Na koho se obrátit

Máte-li jakékoli připomínky k našim stránkám nebo dotazy ohledně těchto podmínek použití, kontaktujte nás prosím na [email protected]

Máte-li dotazy týkající se některého výrobku, kontaktujte linku Careline. Linku Careline provozuje přidružená společnost společnosti SPD, SPD Development Company Limited ve Spojeném království. Kontaktní údaje na linku Careline jsou uvedeny na našich stránkách v kontaktech pro vaši zemi.  Připravte si prosím číslo šarže z obalu výrobku.  Hovory na linku Careline mohou být monitorovány nebo zaznamenávány za účelem zvýšení kvality a vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, jak je uvedeno výše.

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.